IMPORTANT DECISIONS & INFORMATION FOR JUNE 2020

May 27, 2020

Αγαπητοί γονείς / μαθητές,

Επικοινωνώ μαζί σας, όπως υποσχέθηκα στην προηγούμενή μου επιστολή, για να σας γνωστοποιήσω τις πιο κάτω αποφάσεις που έχουν ληφθεί σχετικά με τον μήνα Ιούνιο:

Τα διαδικτυακά μας μαθήματα συνεχίζονται με την πλήρη συμμετοχή και ασφάλεια των παιδιών σας έως το τέλος Ιουνίου και μέχρι τη διεξαγωγή των εξωτερικών μας εξετάσεων GCELE Levels 1-8, οι οποίες θα διεξαχθούν με απόλυτη ασφάλεια στις 29 Ιουνίου – 3 Ιουλίου, στον χώρο του φροντιστηρίου μας (περισσότερες πληροφορίες θα λάβετε σύντομα).

Κατά τον μήνα Ιούνιο, η φυσική παρουσία στην τάξη θα είναι δυνατή για τους μαθητές που εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες. Οι μαθητές αυτοί θα μπορούν να προσέρχονται κανονικά στις τάξεις τους, κατόπιν συνεννοήσεως με τους καθηγητές τους:

  • Προεισαγωγικές/Παγκύπριες Εξετάσεις για τελειόφοιτους
  • IGCSE και Α’ Levels
  • Μαθητές όλων των ηλικιών, οι οποίοι κρίνουμε ότι επηρεάζονται αρνητικά ακαδημαϊκά, είτε λόγω τεχνικών δυσκολιών, είτε λόγω έλλειψης συγκέντρωσης. Π.χ. αρνούνται να ανοίξουν την κάμερα τους, δεν έχουν οπτική επαφή με την καθηγήτριά τους και δεν ανταποκρίνονται στις ερωτήσεις των καθηγητών ή απλά έχουν κακή σύνδεση στο διαδίκτυο.
  • Οι μαθητές που πρέπει να έρθουν διαγωνίσματα και αξιολογήσεις.

Αναμφισβήτητα, η τελική απόφαση για τη φυσική παρουσία των παιδιών σας στην τάξη, σε περίπτωση που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, θα εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

ΤΟ XTMPI ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Είναι μεγάλη μας τιμή που, ως εγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο και σχολείο, μας έχει παραχωρηθεί ειδική άδεια να παραδώσουμε βαθμούς για τους μαθητές μας για όλες τις εξετάσεις IGCSE και A’ Levels, βάσει της συνολικής απόδοσής τους. Η αξιολόγηση των μαθητών θα βασιστεί τόσο στις γραπτές εξετάσεις που έχουν διεξαχθεί στο σχολείο μας κατά διαστήματα, όσο και στην εργασία που γινόταν στην τάξη κατά τη διάρκεια της υφιστάμενης ακαδημαϊκής χρονιάς. Συγκεκριμένα, οι καθηγητές του κάθε μαθήματος θα παραδώσουν βαθμούς, οι οποίοι θα εγκριθούν από εμένα προσωπικά ως ακαδημαϊκή διευθύντρια του σχολείου, πριν σταλούν στην Αγγλία. Ωστόσο, τα Αγγλικά εξεταστικά σώματα αναντίρρητα διατηρούν το δικαίωμα να διαφοροποιήσουν τις εισηγήσεις μας, βάσει των εργασιών στον ηλεκτρονικό φάκελο του κάθε μαθητή και σύμφωνα με τα παγκόσμια στατιστικά δεδομένα.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ
Για να μας βοηθήσετε να συνεχίσουμε την ομαλή λειτουργία μας σ’ αυτές τις δύσκολες μέρες, παράκλησή μας είναι να εξοφλήσετε τυχόντα καθυστερημένα δίδακτρα το συντομότερο δυνατόν, καθώς επίσης και τα βιβλία της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά σας να τα πάρουν τις μέρες των εξετάσεών τους.

Δυστυχώς, όσοι έχουν μεγάλες οικονομικές εκκρεμότητες δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν κατά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, εκτός και εάν επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη του λογιστηρίου κα. Θέκλα Σαλαφόρη, στο 25316015, για να διευθετήσουν πλάνο εξόφλησης.

*Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να πληρώνετε με απόλυτη ασφάλεια, αφού τηλεφωνήσετε στο 25316015 ή στο 25879119 για να πάρετε τον κωδικό της οικογένειάς σας και να εξοφλήσετε τις οφειλές σας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας JCC Smart https://www.jccsmart.com/e-bill/21184023.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και ευχόμαστε υγεία σε όλους.

Με εκτίμηση,

Ξένια Τσολάκη Μεταξά
Adjunct Professor SLU Saint Louis University, USA
Academic Director-XTMPI Private Institute
PhD in Education, Curriculum & Instruction, SLU, USA
M.A. in Teaching English as a Second Language MSU, USA
B.A. in English Literature CCNY, CUNY, USA

——————–

Dear parents / students,

as promised in my previous letter, I am getting in touch with you regarding the following decisions of our institute, for the month of June:

Our online courses will continue for the safety of your children until the end of June. However, our external examinations GCELE Levels 1-8, will take place with absolute safety on June 29 – July 3, here in our premises (you will receive further details soon).

During June, physical presence in the classroom will be possible for students in the following categories after consultation with their teachers:

  1. Pancyprian Exams for graduates
  2. IGCSE and A’ Levels
  3. Children of all ages who we consider to be negatively affected academically either because of technical difficulties or due to lack of concentration and cooperation. E.g. students who refuse to turn on their camera and have no visual contact with their teacher or do not answer their teachers’ questions or simply have a bad internet connection.
  4. Students who have to come for their final tests and evaluations.

Undoubtedly, the final decision on the physical presence of your children in the classroom will entirely depend on you.

XTMPI AS AN EXAMINATION CENTER
It is our great honour that as an approved examination centre and school, we have been granted special permission to provide grades for our students for all IGCSE and A ’Level exams, based on their overall performance. Student assessment will be based on both the written examinations conducted at our school and the work done in the classroom throughout the current academic year. Specifically, the teachers of each subject will provide grades, which will be approved by myself personally as the academic director of the school, before being sent to England. Nonetheless, the English examination bodies do reserve the right to differentiate our suggestions, based on the work in each student’s electronic file and according to global statistics.

TUITION AND BOOK PAYMENTS
To help us continue our smooth operation during these difficult days, we kindly ask you to settle any late fees as soon as possible, as well as the books of the new academic year, so that your children can collect them during the day of their final examinations.

Unfortunately, those with outstanding financial responsibilities will not be able to progress to the new academic year unless they contact our accountant Mrs. Thekla Salafori at 25316015, to settle a payment plan.

*We would like to remind you that you can pay securely, by calling 25316015 or 25879119 to receive your family code and settle your outstanding balance, through the online platform JCC Smart https://www.jccsmart.com/e-bill / 21184023.

Thank you for your trust and we wish you all good health.

Best Regards,

Xenia Tsolaki Metaxa
Adjunct Professor SLU Saint Louis University, USA
Academic Director-XTMPI Private Institute
PhD in Education, Curriculum & Instruction, SLU, USA
M.A. in Teaching English as a Second Language MSU, USA
B.A. in English Literature CCNY, CUNY, USA