URGENT ANNOUNCEMENT FOR LESSONS BETWEEN 24-29 JANUARY 2022

January 24, 2022

*English Text Follows

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ.

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές,

Ευχαριστούμε που συνεχίζετε να μας εμπιστεύεστε και να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες μας, που μοναδικό στόχο έχουν την ασφάλεια και υγεία των παιδιών, γονέων και προσωπικού του φροντιστηρίου μας, καθώς και την παροχή υψηλού επιπέδου μόρφωσης στα παιδιά μας, είτε στη τάξη, είτε διαδικτυακά, είτε ακόμα και σε συνδυασμό των δύο, με επαγγελματισμό και αγάπη.

Παρακαλώ όπως μελετήσετε προσεκτικά τα πιο κάτω και όπως μεριμνήσετε έγκαιρα για την προσκόμιση των εντύπων που χρειάζονται για την ασφαλή επιστροφή των παιδιών στην τάξη.

Σε περιπτώσεις όπου δεν μπορείτε να παρουσιάσετε έγκαιρο και έγκυρο SAFEPASS, όπως εξηγείται πιο κάτω, πριν την έναρξη του μαθήματος, παρακαλώ όπως τα παιδιά παρακολουθήσουν το μάθημα τους διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας TEAMS.

Με βάση τα πιο πάνω, και για την περίοδο 24-29 Ιανουαρίου, η απόφαση μας είναι η ακόλουθη:

ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ,ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ
Τα παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου μπορούν να έρχονται στην τάξη νοουμένου ότι έχουν:

 – Rapid Τest με ισχύ 72 ωρών (δύο φορές τη βδομάδα – μπορούν να παρουσιάζουν και το τέστ που κάνουν στο σχολείο)
ή
 – PCR με ισχύ 72 ωρών

Σημείωση 1
Τα παιδιά που είναι θετικά στον ιό ή στενές επαφές παρακαλούμε όπως παρακολουθούν τα μαθήματα διαδικτυακά μέχρι και τη λήξη της περιόδου καραντίνας τους & αρνητικοποίησης τους από τον ιό.

Σημείωση 2
Αν το παιδί σας έχει αρνητικό τεστ αλλά έχει συμπτώματα (πχ. πυρετό, πονόλαιμο, βήχα η αδιαθεσία) παρακαλούμε όπως παρακολουθήσει το μάθημα του διαδικτυακά.

Σημείωση 3
Τα πιο πάνω ισχύουν για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως αν έχουν εμβολιαστεί η όχι. Εξαιρούνται ΜΟΝΟ τα παιδιά με πιστοποιητικό πρόσφατης νόσησης.

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 (ΜΑΘΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ κλπ.)
Ισχύουν αυστηρά τα ακόλουθα μέτρα για εμβολιασμένους ΚΑΙ ανεμβολίαστους:

Επίδειξη ταυτότητας & Επίδειξη safe pass:
– 48h Rapid Test
ή
– 72h PCR
ή
– Πιστοποιητικό εμβολιασμού με 3 δόσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ RAPID TEST, PCR TEST ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ:
Προς αποφυγή συνωστισμού στο σχολείο ή έστω καθυστέρησης, μπορείτε να στείλετε το RAPID / PCR TEST του παιδιού σας ΕΓΚΑΙΡΑ (το πρωί πριν το μάθημα του παιδιού) με τους πιο κάτω τρόπους:

  1. Να το στείλετε σε μήνυμα στην καθηγήτρια/καθηγητή μέσω CLASSTER.
  2. Να το στείλετε στο προσωπικό email της καθηγήτριας/καθηγητή το οποίο θα σας αποσταλεί σε μήνυμα στο CLASSTER.
  3. Να παρουσιάσει το παιδί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή το εν ισχύι τεστ του ΠΡΙΝ την είσοδο του στην τάξη (σε μορφή barcode).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε όπως αποταθείτε στην γραμματεία μας, αφού πρώτα όμως σιγουρευτείτε ότι έχετε διαβάσει ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ τα πιο πάνω, για την ασφάλεια ΟΛΩΝ μας.

Σας ευχαριστώ πραγματικά για την άψογη συνεργασία και στήριξη!

Με εκτίμηση,
Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

PLEASE READ THEN FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY, CONCERNING THE SPECIFIC COVID-19 MEASURES REQUIRED FOR THE SCHOOL GRADE TO WHICH YOUR CHILD BELONGS TO – PRIMARY, SECONDARY, HIGH SCHOOL & ADULTS

Dear Parents and Students,

Thank you for trusting and for faithfully following our guidelines and required health measures, which have as a one and only purpose, the health and safety of your children, yourselves as well as our school staff, who tirelessly work to ensure a high-level, quality education for your children; whether in the classroom, online, or even via a hybrid combination of both.

Please study the following measures carefully and make sure the necessary tests and passes are provided in a timely manner, to ensure the safe return of our students in the classrooms.

In case you are not able to present a timely and valid safe pass (as explained below) before the start of the lesson, you are kindly requested to have the children attend their course online through the TEAMS platform.

Based on the above, and for the period of January 24th-29th, our decision is the following:

PRIMARY, SECONDARY & HIGH SCHOOL STUDENTS
Primary, Secondary & High school students may come to class provided they have a:

– 72hour valid rapid test (twice a week – they can present the tests they are doing at school)
or
– 72hour valid PCR test

Note 1
Children who test positive or listed as a close contact of someone who is positive are kindly requested to attend classes online until the end of their quarantine period & until they test negative.

Note 2
If your child has a negative test but has symptoms (eg fever, sore throat, cough or malaise) they are kindly requested to attend class online.

Note 3
The above requirements apply to all children, whether they have been vaccinated or not. Only children with a recent COVID illness certificate are excluded from providing Rapid or PCR Tests.

ADULTS OVER 18 (STUDENTS, PARENTS, TEACHERS, STAFF, VISITORS etc.)
The following measures strictly concern both vaccinated AND unvaccinated adults:

Safepass & Identification of:
– 48h Rapid Test
or
– 72h PCR test
or
– 3rd dose Vaccination Certificate

PRACTICAL OPTIONS FOR Rapid test, PCR test or Vaccination Certificate CHECK:
To avoid overcrowding and lost lesson time, you are encouraged to send your child’s Rapid / PCR valid tests the morning before your child’s lesson, in the following ways:

  1. Send it to the teacher via CLASSTER messaging.
  2. Send it to the teacher’s personal email which will be sent to you in a message on CLASSTER.
  3. Have your child present a printed or electronic test (confirmation certificate) BEFORE entering the classroom (in barcode form).

For any clarifications please contact our front desk, but please first make sure that you have read the above CAREFULLY, to ensure a smooth and safe return to school!

Thank you very much for your excellent cooperation and support!

Yours sincerely,
Xenia Tsolaki Metaxa