XTMPI NOVEMBER PROGRAMS 2022-2023

October 26, 2022

XTMPI NOVEMBER PROGRAMS 2022-2023
NEA TMHMATA ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022-2023

ENROL NOW! LIMITED POSITIONS AND BIG DISCOUNTS!
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ! ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ!

We are excited to present our November programs. Rush and book your positions and enjoy an additional discount in our innovative programs:
Ανακοινώνουμε με ενθουσιασμό, τα προγράμματα Νοεμβρίου. Κρατήστε την θέση σας και επωφεληθείτε με επιπρόσθετες εκπτώσεις στα πρωτοποριακά μας αυτά προγράμματα:

Chezνού CREATIVE WRITING COURSES FOR ADULTS & TEENAGERS

Chezνού TEENS (for 12–17 Υear Old) – WEDNESDAYS / ΤΕΤΑΡΤΕΣ 5:30-7:00
Chez-νού ADULTS (for All Ages and Professions) – THURSDAYS / ΠΕΜΠΤΕΣ 6:15-7:45

Literature & creative writing workshop Chez-νού *from the French “chez” = “in his house…” and the Greek “νους” = our mind.

This creative circle, this home of the mind, aims to cultivate not only our creative voice, but also to review and beneficially define our identity as citizens of this world!

Through literature, Chez-νού opens doors to the imagination of young AND old, to creation and personal expression · as, very rightly said by R.R. Tolkien: “Even the smallest man can change the course of the world”

Come discover your own voice in creation! Your own identity and talent. Come join the warm house of the mind! – FREE first lesson *for information 25 879119 or c.metaxa@xtmpi.ac.cy

——————–

Εργαστήρι λογοτεχνίας & δημιουργικής γραφής Chez-νού *από το Γαλλικό “chez” = “στο σπίτι του…” και το Ελληνικό “νους” = το μυαλό μας.

Ο δημιουργικός αυτός κύκλος, το σπίτι αυτό του νού, αποσκοπεί στην καλλιέργεια όχι μόνο της δημιουργικής μας φωνής, αλλά και στην ανασκόπηση και ευεργετική οριοθέτηση της ταυτότητάς μας ως  πολίτες αυτού του κόσμου!

Μέσα από τη λογοτεχνία,  το Chez-νού ανοίγει πόρτες στην φαντασία μικρών ΚΑΙ μεγάλων, στην αναζήτηση και στην συζήτηση, και πάνω απ’ όλα, στην δημιουργία και στην προσωπική έκφραση γατί, πολύ σωστά το είπε ο αγαπημένος μου Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν: “Ακόμα κι ο μικρότερος άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ροή του κόσμου”

Ελάτε να ανακαλύψετε τη δική σας φωνή στη δημιουργία! Τη δική σας ταυτότητα και ταλέντο. Ελάτε! Στο ζεστό σπίτι του νού! – ΔΩΡΕΑΝ πρώτο μάθημα *για πληροφορίες 25 879119 ή c.metaxa@xtmpi.ac.cy

COURSES THAT SUPPORT UNIVERSITY & SCHOLARSHIP OPPORTUNITIES

GREEK A’ LEVEL – WEDNESDAYS / ΤΕΤΑΡΤΕΣ 4:00-5:30 (Childhood & Society in Greek Cinema)

The Greek A’ Level is pleasant, easy and does not require heavy homework. Join us once a week and gain a social studies A’ Level that includes psychology, movie analysis and discussion of the effect of our childhood on our later development in life.

University of Kent offered our LAW student, a scholarship of 3000 euros per year for outstanding academic performance in the Greek A’ Level exam. To get this particular scholarship one must have an A’ Level in a Modern Language such as the Greek A’ Level.

Easy and interesting; an A’ Level that encourages critical thinking and self-reflection!
Book your position now!

——————–

Το Greek A’ Level είναι ένα ευχάριστο και εύκολο A’ Level που δεν απαιτεί βαριές εργασίες στο σπίτι. Ελάτε μαζί μας μία φορά την εβδομάδα και αποκτήστε ένα A’ Level στις κοινωνικές σπουδές που περιλαμβάνει ψυχολογία, ανάλυση ταινιών και συζήτηση για την επίδραση της παιδικής μας ηλικίας στη μετέπειτα εξέλιξή μας στη ζωή.

Το Πανεπιστήμιο του Κεντ πρόσφερε στην μαθήτρια μας που σπούδασε ΝΟΜΙΚΗ υποτροφία 3000 ευρώ ετησίως για εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις στις εξετάσεις Greek A’ Level. Για να πάρει κανείς τη συγκεκριμένη υποτροφία θα πρέπει να έχει A’ Level σε Σύγχρονη Γλώσσα όπως το Greek A’ Level.

Εύκολο και ενδιαφέρον; ένα Greek A’ Level  που ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και τον αυτοστοχασμό!
Κλείστε τη θέση σας τώρα!

——————–

SOCIAL EMOTIONAL PUBLIC SPEAKING (GOLDEN EDUCATIONAL AWARD 2019)

TUESDAYS 6:00-7:30 / ΤΡΙΤΕΣ 6:00-7:30

A unique course that changes lives by enhancing self-image, emotional intelligence, presentational skills and communication.

Ένα μοναδικό πρόγραμμα το οποίο βελτιώνει την ίδια την ζωή των παρευρισκόμενων, αποσκοπώντας στην ενδυνάμωση της αυτό εικόνας τους, της συναισθηματικής τους νοημοσύνης, της ικανότητας παρουσιάσεων και διαλέξεων και  επικοινωνίας.

LANGUAGES – ΓΛΩΣΣΕΣ

FOR ADULTS – ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Fun, communicative, and innovative language lessons with an emphasis on speaking and communication!
Ευχάριστα, επικοινωνιακά και πρωτοποριακά μαθήματα για ενήλικες, με έμφαση στην ομιλία και επικοινωνία.

——————–

ENGLISH BEGINNERS / ΑΓΓΛΙΚΑ – TUESDAY / ΤΡΙΤΗ & THURSDAY / ΠΕΜΠΤΗ 9:1510:15

ENGLISH ELEMENTARY / ΑΓΓΛΙΚΑ – TUESDAY / ΤΡΙΤΗ & THURSDAY / ΠΕΜΠΤΗ 9:1510:15

——————–

BUSINESS ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – TUESDAY / ΤΡΙΤΗ & THURSDAY / ΠΕΜΠΤΗ 7:00-8:30

We are living in a world of constantly growing levels of globalization, interconnectivity and intercommunication. There are business relations between companies from all over the world which makes the need to use a common language in communication rather obvious. While studying business English you will learn how international companies collaborate with one another, how they do business and build professional relationships. Simultaneously, improving your business English skills can have a great impact on your future career allowing you to advance faster than you’ve ever expected.
Take your English skills to an all-new level with our new Business English course!

——————–

Ζούμε σε έναν κόσμο με συνεχώς αυξανόμενα επίπεδα παγκοσμιοποίησης, διασυνδεσιμότητας και ενδοεπικοινωνίας. Υπάρχουν επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ εταιρειών από όλο τον κόσμο, γεγονός που καθιστά την ανάγκη χρήσης μιας κοινής γλώσσας στην επικοινωνία μάλλον προφανή. Ενώ σπουδάζετε αγγλικά για επιχειρήσεις, θα μάθετε πώς οι διεθνείς εταιρείες συνεργάζονται μεταξύ τους, πώς δραστηριοποιούνται και χτίζουν επαγγελματικές σχέσεις. Ταυτόχρονα, η βελτίωση των επιχειρηματικών σας δεξιοτήτων στα αγγλικά μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στη μελλοντική σας καριέρα, επιτρέποντάς σας να προχωρήσετε πιο γρήγορα από ό,τι περιμένατε ποτέ.
Εξελίξτε τις δεξιότητές σας στα αγγλικά σε ένα εντελώς νέο επίπεδο με το νέο μας μάθημα Business English!

——————–

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ BEGINNERS – TUESDAY / ΤΡΙΤΗ & FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5:30-6:30

FRENCH / ΓΑΛΛΙΚΑ BEGINNERS – MONDAY / ΔΕΥΤΕΡΑ & THURSDAY / ΠΕΜΠΤΗ 6:30-7:30

——————–

ITALIAN / ΙΤΑΛΙΚΑ BEGINNERS – MONDAY / ΔΕΥΤΕΡΑ & WEDNESDAY / ΤΕΤΑΡΤΗ 7:00-8:00

‘’Do you frequently travel to Italy on holiday and wish you could speak the language? Are you thinking about continuing your studies in Italy and require a well-structured course that will provide you with the necessary language skills?’’

In response to a rising demand for the Italian language, Xenia Tsolaki is about to launch a new Italian course taught by an experienced Italian teacher with over 15 years of experience teaching Italian to private and public institutions all around the world. For the football fans out there, our new teacher has also assisted a few Premier League teams, including Manchester City and United, in improving their language abilities!

Do not miss out on this opportunity to become a fluent Italian speaker!
Impara questa bellissima lingua con noi!

——————–

‘’Ταξιδεύετε συχνά στην Ιταλία για διακοπές και θα θέλατε να μπορούσατε να μιλήσετε τη γλώσσα; Σκέφτεστε να συνεχίσετε τις σπουδές σας στην Ιταλία και χρειάζεστε ένα καλά δομημένο μάθημα που θα σας παρέχει τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες;’’

Ανταποκρινόμενοι στην αυξανόμενη ζήτηση για την Ιταλική γλώσσα, το φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά πρόκειται να ξεκινήσει ένα νέο μάθημα ιταλικών που διδάσκεται από έμπειρο καθηγητή Ιταλικών με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία σε ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου εκεί έξω, ο νέος μας δάσκαλος έχει βοηθήσει επίσης μερικές ομάδες της Premier League, συμπεριλαμβανομένων των Manchester City και United, στη βελτίωση των γλωσσικών τους ικανοτήτων!

Μην χάσετε αυτήν την ευκαιρία να γίνετε άπταιστα ομιλητές της Ιταλικής γλώσσας!
Μάθετε αυτήν την όμορφη γλώσσα μαζί μας!

——————–

Those who are interested, please register on time!!!
For more information contact our front desk on 25879119 and 25316015 or email: info@xtmpi.ac.cy
Website: www.xtmpi.ac.cy

Όσοι ενδιαφέρεστε παρακαλείστε όπως εγγραφείτε έγκαιρα!!!
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στη γραμματεία του φροντιστηρίου μας στο 25879119 ή 25316015 ή στο email: info@xtmpi.ac.cy
Website: www.xtmpi.ac.cy